Bezoekersvoorwaarden

Artikel 1: Definities en algemene voorwaarden
Artikel 1.1

In de algemene bezoekersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis.

 • Algemene bezoekersvoorwaarden: Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Museum Collectie Brands en een bezoeker.
 • Bezoeker: Eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met de stichting BCB een overeenkomst sluit met als doel het museum-complex te betreden.
 • Entreebewijs: Een geldig entreebewijs dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden – of aan bezoeker kenbaar gemaakte tijdssloten – de toegang verschaft tot de publieke ruimten van het museumcomplex.
 • Functionaris: Eenieder die, al dan niet op vrijwillige basis, werkzaam is binnen Museum Collectie Brands.
 • Groep: Twee of meer bezoekers waarvoor een rondleiding is geboekt of tenminste tien bezoekers die gezamenlijk het museum- complex bezoeken.
 • Museum: De stichting ‘Tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands’ (BCB) en de stichting ‘Nieuw- Dordrecht; Historisch en Cultureel Collectie Brands’ (NDHC), die conform haar doelomschrijvingen het Museumgebouw beheren en exploiteren, plaatselijk bekend als ‘Museum Collectie Brands’.
 • Museumcomplex: Het geheel van ruimten(bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- en beheersbevoegdheid van het bestuur van de stichting BCB valt, voor het publiek wordt opengesteld en onderdeel uitmakende van, dan wel behorende bij, de gebouwen plaatselijk bekend als ‘Museum Collectie Brands’.
 • Product(en): Elk product dat het museum aanbiedt en verkoopt.
Artikel 1.2

Bij eventuele nietig verklaring van een bepaling van de bezoekersvoorwaarden blijven de overige bepalingen van de bezoekersvoorwaarden geldig en van kracht. De nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 1.3

Het museum is gerechtigd haar verplichtingen, welke voortvloeien uit de bepalingen in de bezoekersvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk door daarvoor gekwalificeerde derden te laten uitvoeren.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 2.1

De toepasselijkheid van deze bezoekers-voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Museum Collectie Brands.

Artikel 2.2

De bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers.

Artikel 2.3.

Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met consent van beide stichtingen.

Artikel 3: Toegang museumcomplex
Artikel 3.1

Alle door Museum Collectie Brands gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn in beginsel bindend en Museum Collectie Brands aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt echter uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent [maximaal twee weken van tevoren] door of namens Museum Collectie Brands is verspreid. Museum Collectie Brands is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 3.2

Een bezoeker is uitsluitend gerechtigd het museum-complex te betreden op vertoon van een geldig entreebewijs.

Artikel 3.3

De bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het entreebewijs, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de functionarissen.

Artikel 3.4

Museum Collectie Brands behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van kleding, tassen of andere bagage door een functionaris. Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan toegang tot het museumcomplex worden geweigerd en heeft geen recht tot restitutie van de toegangsprijs.

Artikel 3.5

Een bezoeker kan de toegang tot het museum-complex worden ontzegd wanneer:

 • Het entreebewijs van de bezoeker niet is verkregen van het museum of een ander daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie;
 • De bezoeker onder kennelijke invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daaraan gelijk te stellen stoffen verkeert;
 • De bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 • De bezoeker zich desgevraagd niet wenst te identificeren;
 • De bezoeker niet bereid is mee te werken aan een visitatie.
Artikel 3.6

Het museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen:

 • In het geval van een calamiteit, aan een door het museum noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museum-complex;
 • Aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening;
 • Wanneer dit in het kader van een goede bedrijfsvoering door het bestuur van de stichting BCB en/of NDHC noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 3.7

Het museum zal een bezoeker, zo goed als redelijkerwijs mogelijk, informeren over:

 • Gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex;

Door het museum georganiseerde tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of (her)inrichtings- werkzaamheden aan (delen van) het museum complex. Een bezoeker kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3.8

Het meenemen van (rug)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens, en stoffen en voorwerpen die letsel en/of schade aan personen en objecten kunnen toebrengen is niet toegestaan. Deze objecten dient een bezoeker achter te laten in de garderobe van het museum-complex.

Artikel 4: Verblijf in het museumcomplex
Artikel 4.1

Het bezoek van de bezoeker aan het museum-complex is op eigen risico.

Artikel 4.2

Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich overeenkomstig de openbare orde, de goede zeden en de fatsoensregels te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Museum Collectie Brands, suppoosten en beveiligers – daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt – gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien, naar het redelijk oordeel van het museum, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, aanwijzingen of instructies, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museum-complex worden ontzegd. De bezoeker kan zich hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4.3

Bezoekers jonger dan twaalf jaar mogen het museumcomplex uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken.

Artikel 4.4

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 4.5

Bij rondleidingen geldt een maximum van vijftien bezoekers per functionaris.

Artikel 4.6

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 • Aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 • Andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 • Andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Museum Collectie Brands evenwel expliciet worden toegestaan;
 • (Huis)dieren mee te nemen, tenzij het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 • Te roken, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
 • Etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken;
 • Naar het oordeel van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen;
 • Tentoongestelde objecten en tentoonstellings-materiaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken dan wel weg te nemen, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van het museum zelf rondleidingen te verzorgen.
Artikel 4.7

Bezoekers, ouders van minderjarige bezoekers en begeleiders van groepen zijn aansprakelijk voor iedere schade die een bezoeker onder zijn/haar verantwoordelijkheid veroorzaakt.

Artikel 4.8

In delen van het museumgebouw waar dit specifiek is aangegeven mag niet worden gefotografeerd of gefilmd. Voor de overige delen geldt dat fotograferen en het maken van film- en geluidsopnames alleen voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits geen flitsapparatuur, lampen of statieven worden gebruikt en het geen hinder voor andere bezoekers oplevert. Alléén met schriftelijke toestemming van het museum mag er voor commerciële doeleinden opnames worden gemaakt in het museum-complex.

Artikel 4.9

Het is bezoekers nimmer toegestaan beeldopnames van andere bezoekers of functionarissen te maken.

Artikel 4.10

Het museum kan een bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een ander Nederlands museum een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of zich op andere wijze heeft misdragen, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.

Artikel 4.11

Er is cameratoezicht in en rondom het museum-complex. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de bezoekers, de voorwaarden in het museum-complex en de functionarissen. Het cameratoezicht wordt uitgevoerd conform de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4.12

In geval van calamiteiten, is het museum gerechtigd de deuren van het museumcomplex te sluiten en de bezoekers naar buiten te leiden. Iedere bezoeker kan worden verzocht zijn/haar medewerking te verlenen aan onderzoek van tassen, wagens en andere voorwerpen door of namens een functionaris van het museum. Een bezoeker die zijn medewerking hieraan weigert, dient zich te legitimeren aan deze medewerker voordat hij/zij het museumcomplex verlaat.

Artikel 5: Restitutie en herroeping
Artikel 5.1

Museum Collectie Brands restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museum-complex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 5.2

Een potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.

Artikel 5.3

Indien een bezoeker geen gebruik maakt van een van tevoren aangekocht entreebewijs is dit voor eigen rekening en risico. Dit is ook het geval indien het entreebewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd of een bepaalde datum, en deze tijd/datum nog niet heeft plaatsgevonden of is verstreken.

Artikel 5.4

Een verlopen en ongebruikt entreebewijs kan niet geruild worden voor een nieuw en geldig entreebewijs. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie plaats.

Artikel 5.5

Restitutie is niet mogelijk voor klachten van een bezoeker met betrekking tot:

 • Het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;
 • Psychische gevolgen door het zien van kunstwerken of objecten die door de bezoeker als schokkend worden ervaren;
 • Het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 • Een aanpassing van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door ander bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het museumcomplex;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte;
 • Het achteraf aantonen van het bezit van een kortingskaart, na aankoop van een entreebewijs;
 • Overlast in de omgeving van het museum door werkzaamheden, activiteiten of wegafsluiting door derden.
Artikel 6: Aansprakelijkheid museum
Artikel 6.1

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of haar medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 6.2

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of haar medewerkers.

Artikel 6.3

Voor schade ontstaan als gevolg van door het museum en/of derden aan een bezoeker verstrekte prijsopgave, gedane mededelingen of anderszins verstrekte informatie is het museum nimmer aansprakelijk.

Artikel 6.4

Indien het museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze, waar of door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij het museum en/of haar medewerkers opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het museum en/of haar medewerkers.

Artikel 6.5

De totale aansprakelijkheid van het museum is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 6.6

In het geval van schade in de vorm van lichamelijk letsel of erger zal de totale aansprakelijkheid van het museum in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 6.7

Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder, maar niet uitsluitend, andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van het museum voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door het museum en diens functionarissen gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.

Artikel 7: Overmacht
Artikel 7.1

Het museum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Als overmacht geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt, zoals, maar niet beperkt tot, werkstaking, ziekte, brand, storingen, optreden van politie en/of brandweer, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer of rellen. Onder overmacht wordt tevens verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

Artikel 8: Gevonden voorwerpen
Artikel 8.1

Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de informatiebalie van het museum.

Artikel 8.2

Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na zes maanden in bewaringneming door het museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 8.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Artikel 9: Klachten
Artikel 9.1

Een bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen aan het museum. Dit kan worden gedaan door het museum een e-mail te sturen naar info@collectie-brands.nl of een brief te zenden naar het postadres.

Artikel 9.2

Het museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Wanneer het onderzoek dan nog niet is afgerond, dan wordt dit aan de klager schriftelijk medegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens
Artikel 10.1

Het museum verwijst de bezoeker naar het privacybeleid op haar website voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 11.1

Op deze bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum voortvloeien, worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Nieuw-Dordrecht.

Artikel 12: Ter inzagelegging
Artikel 12.1

Deze bezoekersvoorwaarden van Museum Collectie Brands zijn vastgesteld door het bestuur op 16-02-2022. De voorwaarden liggen kosteloos ter inzage bij de entreebalie en zijn te raadplegen via de website www.collectie-brands.nl.

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands
& Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands