Vriendenstichting

Over

Om Museum Collectie Brands nu en in de toekomst in de breedste zin te steunen, is een vriendenstichting aan het museum verbonden. De stichting ontfermt zich over vrienden en donaties. Klik hier voor meer informatie over het vriend worden.

Historie

De Stichting Vrienden van Museum Collectie Brands is officieel opgericht op 12 september 2023. Vanaf 1 januari 2024 is zij volledig operationeel. Donateurs zijn vanaf dat moment overgegaan in vrienden.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

1. het bevorderen van de bloei van het Museum Collectie Brands te Nieuw-Dordrecht, door enerzijds in brede kring belangstelling te wekken voor dit museum, zijn verzamelingen en activiteiten, en door anderzijds middelen bijeen te brengen die kunnen worden aangewend voor de uitvoering van die activiteiten, alsmede voor de uitbouw en instandhouding van de collectie, zowel op beeldend, historisch als documentair gebied.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. voortdurende uitbreiding van het aantal vrienden;
b. het in brede kring bekendheid geven aan het museum, zijn verzamelingen en activiteiten;
c. het werven respectievelijk inschakelen van vrijwilligers die, in overleg met de directie van het museum, specifieke taken in het museum kunnen verrichten;
d. het onderhouden van nuttige contacten met gelijksoortige stichtingen of verenigingen;
e. het verwerven ten behoeve van het museum van geldmiddelen via bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen en overheden door middel van contributies, schenkingen, legaten subsidies enzovoorts;
f. het verwerven ten behoeve van het museum van kunstwerken of historische voorwerpen op beelden, historisch als documentair gebied, welke naar het oordeel van het Museum Collectie Brands passen in het verzamelbeleid van het museum, door aankoop, schenking, legatering, bruikleen of anderszins;
g. het ontplooien van al die activiteiten die ter bereiking van het doel bevorderlijk en/of nuttig kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

De heer R.E. (Robert) Kleine, voorzitter
De heer R. (Roel) de Jong, penningmeester
Mevrouw A.R. (Astrid) Mink, secretaris
De heer M.A.W. (Michiel) Gerding, bestuurslid

Post- en bezoekadres:
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht

T:  0591-393400 (tijdens openingstijden)
E: info@collectie-brands.nl
W: www.collectie-brands.nl

RSIN: 
KvK-nummer: 
Bank: NL
BTW nummer: NL

Op dit moment is de vriendenstichting nog in afwachting van de bank m.b.t. het openen van een nieuwe rekening. Bijdragen van vrienden worden vooralsnog bijgeschreven op het rekeningnummer van Stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel Brands (NL73 RABO 0139 9736 21), zoals dat in de oude situatie van ‘donateurs’ ook het geval was.


Beleidsdocumenten, jaarverslagen en jaarrekeningen

Het huishoudelijk regelement van de Stichting Vrienden van Museum Collectie Brands leest u hier.

Verslagen volgen…