Organisatie

ANBI-status

Museum Collectie Brands staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De ANBI status van het museum brengt met zich mee dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van jouw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de Belastingdienst.


Erkend leerbedrijf

Museum Collectie Brands wordt door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.


Historie

Museum Collectie Brands werd op 17 november 2011 officieel geopend.

Missie

Wij brengen verhalen over Drenthe en emoties bij erfgoed.

Visie
 • We beheren en zorgen voor het behoud van een collectie bestaande uit boeken, documenten, drukwerken en uiteenlopende objecten verkregen uit de erfenis van museumgrondlegger Jans Johannes Brands;
 • We zetten ons in voor een volledige ontsluiting van de collectie, zowel fysiek als digitaal;
 • Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door de samenwerking met een breed scala van partners zowel regionaal, nationaal als internationaal (scholen, verenigingen, (erfgoed)instellingen en andere musea);
 • Het museum is een open toegankelijke instelling die maatschappelijk betrokken en actief is door het bieden van werkzaamheden en activiteiten voor vrijwilligers, stagiaires, mensen met een uitkering en/of beperkingen;
Doelstellingen
 • Museum Collectie Brands functioneert overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan de geregistreerde status van het Museumregister Nederland;
 • Museum Collectie Brands hanteert de gedragscodes Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie voor de inrichting en het functioneren van haar organisatie om bij te dragen aan een gezonde, relevante en veerkrachtige cultuursector;
 • Museum Collectie Brands beheert haar collectie door middel van registreren en beschrijven van alles wat daar onder valt. Zij voert dit uit op basis van een collectie- en registratieplan;
 • Museum Collectie Brands zorgt voor het beheer en de exploitatie van het museum (gebouwen, terreinen en collectie);
 • Museum Collectie Brands ontsluit en presenteert haar collectie voor een breed publiek door middel van het tentoonstellen van een deel van de vaste collectie, wisseltentoonstellingen met thema’s, reiscollecties, uitleen aan musea en (erfgoed)instellingen en een online digitale database;
 • Museum Collectie Brands presenteert zich als een semiprofessionele organisatie waar betaalde professionals (conservator en medewerker pr en communicatie) en vrijwilligers zij aan zij werken. Om de kennis van de vrijwilligers te vergroten worden er cursussen aangeboden;
Organisatie

De dagelijkse organisatie is ingericht in vijf teams:

 • Receptie, museumcafé, museumshop
 • Collectiebeheer en exposities
 • Publieksparticipatie en educatie
 • PR, communicatie, marketing en acquisitie
 • Facilitair

Ter ondersteuning van de organisatie en het bestuur functioneert een secretariaat en een administratieve afdeling.

Zie ook ons organigram.

Museum Collectie Brands wordt gedragen door twee stichtingen: Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands & Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands. Beide stichtingen onderschrijven de hierboven genoemde missie, visie en doelstellingen.


Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands

Het beheer van Museum Collectie Brands berust bij de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands. De stichting is eigenaar van het gebouw, de terreinen en de collectie.

Doelstelling
Het behoud van de culturele en historische zogenaamde “Collectie Brands”, het uitbreiden van deze collectie en het voor publiek toegankelijk maken en exposeren van deze collectie.

Post- en bezoekadres:
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht

T:  0591-393400 (tijdens openingstijden)
E: info@collectie-brands.nl
W: www.collectie-brands.nl

RSIN: 8160.82.455
KvK-nummer: 04070448
Bank: NL31 RABO 0143 8698 33
BTW nummer: NL 8160.82.455.B01

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

De heer J.B. (Hank) Peters, voorzitter
De heer G.J. (Gerhard) Vedder, secretaris
De heer W. (Wim) Hassink, penningmeester
De heer J. (Jan) Brands, bestuurslid
Mevrouw I. (Ina) Otten, bestuurslid


Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs:

De heer H. (Harm) Brummel
De heer G. (Gezienes) Evenhuis


Bij bestuursvergaderingen is ook de museummanager aanwezig.


Stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands

De exploitatie van Museum Collectie Brands waarin de collectie is ondergebracht berust bij de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands.

Doelstelling
Het bevorderen van de cultuur en de historie van Nieuw-Dordrecht en omgeving. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Post- en bezoekadres:
Herenstreek 11
7885 AT Nieuw-Dordrecht

T:  0591-393400 (tijdens openingstijden)
E: info@collectie-brands.nl
W: www.collectie-brands.nl

RSIN: 8160.82.649
KvK-nummer: 41019611
Bank: NL73 RABO 0139 9736 21
BTW nummer: NL 816082649.B01

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

De heer J.B. (Hank) Peters, voorzitter                       
portefeuille: personeel & organisatie; collectiebeheer; pr & communicatie
Contact: voorzitter@collectie-brands.nl

De heer G.J. (Gerhard) Vedder, secretaris                
portefeuille: interne communicatie

De heer W. (Wim) Hassink, penningmeester                    
portefeuille: financiën, ICT

Mevrouw I. (Ina) Otten, bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter                            
portefeuille: alarmering, (brand)beveiliging en calamiteiten

De heer J. (Jan) Brands, bestuurslid


Bij bestuursvergaderingen is ook de museummanager aanwezig.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en adviseurs van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuursleden van Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands ontvangen een vacatievergoeding van €60,- per bijgewoonde vergadering.

Twee betaalde professionals zijn werkzaam voor Museum Collectie Brands (conservator en medewerker pr & communicatie tevens tentoonstellingsmaker). De salarissen worden mede bekostigd door een subsidie van de gemeente Emmen (aangezien Museum Collectie Brands is opgenomen in de cultuurnota 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’). De hoogte van de lonen wordt conform de richtlijnen van de museum CAO bepaald. Een derde betaalde kracht is werkzaam in de administratie. Hierover zijn afspraken gemaakt met het UWV.

Museum Collectie Brands is een organisatie die voor het overgrote deel afhankelijk is van vrijwilligers. Zij schenken hun vrijwilligersvergoedingen en/of kosten-/reisvergoedingen middels een jaarlijkse ANBI-verklaring.

Daar waar de kennis en expertise in de organisatie van vrijwilligers ontbreekt, worden deze op projectbasis ingehuurd. Met behulp van projectsubsidies worden deze kosten, daar waar mogelijk afgedekt. Ook wordt zoveel mogelijk op basis van sponsoring in natura gewerkt met name bij technische werkzaamheden in en bij het gebouw.


Beleidsdocumenten, jaarverslagen en jaarrekeningen

Het Museum Collectie Brands businessplan 2022-2025 kunt u hier lezen.

Het huishoudelijk reglement van Museum Collectie Brands leest u hier.

Het aannamebeleid van Museum Collectie Brands betreffende aangeboden objecten ter aanvulling op de museale collectie kunt u hier lezen.

Verslagen 2023:

De verslagen over 2023 worden momenteel nog voorbereid en zullen medio april 2024 gepubliceerd worden.

Verslagen 2022:

Het jaarverslag 2022 van Museum Collectie Brands kunt u hier lezen.
Dit document omvat alle activiteiten van Museum Collectie Brands welke voortkomen uit de activiteiten van de beheerstichting Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands & de exploitatiestichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands.

De jaarrekening 2022 van de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2022 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

Verslagen 2021:

De jaarrekening 2021 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2021 van de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands kunt u hier lezen.

Verslagen 2020:

Het jaarverslag 2020 van Museum Collectie Brands kunt u hier lezen.
Dit document omvat alle activiteiten van Museum Collectie Brands welke voortkomen uit de activiteiten van de beheerstichting Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands & de exploitatiestichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands.

De jaarrekening 2020 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2020 van de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands kunt u hier lezen.

Verslagen 2019:

Het jaarverslag 2019 van Museum Collectie Brands kunt u hier lezen.
Dit document omvat alle activiteiten van Museum Collectie Brands welke voortkomen uit de activiteiten van de exploitatiestichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands.

Het jaarverslag 2019 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2019 van de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2019 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

Verslagen 2018:

Het jaarverslag 2018 van Museum Collectie Brands kunt u hier lezen.
Dit document omvat alle activiteiten van Museum Collectie Brands en is daarmee ook representatief voor beide stichtingen.

De jaarrekening 2018 van de Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2018 van de Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands kunt u hier lezen.